W ciągu 47 dni odbędzie się głosowanie samorządowe. W przeciwieństwie do wyborów do Sejmu i Senatu, możliwość głosowania będzie ograniczona tylko do miejsca zameldowania na pobyt stały. Nie można będzie uzyskać świadectwa uprawniającego do głosowania ani złożyć wniosku o przeniesienie miejsca głosowania.

Osoby, które w poprzednich wyborach parlamentarnych wnioskowały o zmianę miejsca głosowania, ale nie mają stałego meldunku w Warszawie, muszą teraz złożyć wniosek o zameldowanie na pobyt stały w Warszawie lub o wpisanie do stałego obwodu głosowania, jeżeli chcą oddać tu swój głos.

Jest to dobry moment, aby skorzystać z e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji lub aplikacji mObywatel, aby sprawdzić, czy jesteś zawarty w odpowiednim stałym obwodzie głosowania. Centralny Rejestr Wyborców jest dostępny online.

Ze względu na duże natężenie wniosków o wpisanie do stałego obwodu głosowania tuż przed wyborami, apelujemy o nieodkładanie tych formalności na ostatnią chwilę! Urząd ma 5 dni na wydanie decyzji.

7 kwietnia warszawianki i warszawiacy będą głosować na radnych dzielnic, radnych m.st. Warszawy, radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz prezydenta m.st. Warszawy. Wszyscy zostaną wybrani na okres 5 lat.

Proces głosowania rozpocznie się o godzinie 7.00 i zakończy o 21.00. Wyjątek stanowią obwody odrębne – utworzone w domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych, gdzie głosowanie może skończyć się najwcześniej o godzinie 18.00, jeżeli wszyscy wyborcy ujęci na liście oddadzą swój głos.

Na terenie Warszawy wyborcy otrzymają łącznie 4 karty do głosowania. Do Rady m.st. Warszawy, rady dzielnicy oraz do sejmiku województwa mazowieckiego, znak „X” można postawić tylko przy jednym kandydacie z jednej listy znajdującej się na karcie do głosowania. W wyborach prezydenckich m.st. Warszawy znak „X” można postawić tylko przy jednym kandydacie na prezydenta.

Głos jest uznawany za nieważny, jeśli nie zostanie postawiony znak „X” w żadnej z krat przy nazwisku kandydata. Zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego, co najmniej dwie linie muszą się przeciąć wewnątrz kratki. Wszelkie dodatkowe napisy na karcie do głosowania, rysunki czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i głosu, o ile nie znajdują się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.