Podczas wyborów samorządowych w dniu 7 kwietnia mieszkańcy Warszawy będą mogli oddać swój głos na kandydatów na radnych dzielnicy, radnych m.st. Warszawy, radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy. Kadencja wszystkich wybranych osób będzie trwała 5 lat.

Głosowanie będzie możliwe od godziny 7.00 do godziny 21.00. Wyjątek stanowią obwody odrębne utworzone w domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych. Tam głosowanie może się zakończyć najwcześniej o godzinie 18.00, pod warunkiem że wszyscy uprawnieni do głosowania oddadzą swoje głosy.

W Warszawie każdy wyborca otrzyma cztery karty do głosowania. W przypadku wyborów do Rady m.st. Warszawy, rady dzielnicy oraz sejmiku województwa mazowieckiego, znak „X” można postawić tylko przy jednym kandydacie z listy znajdującej się na karcie do głosowania. Natomiast podczas wyborów na Prezydenta m.st. Warszawy, znak “X” można postawić tylko przy jednym kandydacie.

Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania nie zostanie zaznaczony żaden kandydat za pomocą znaku „X”. W przypadku zastosowania innych oznaczeń, jak np. rysunków czy dopisanych nazwisk, głosowanie jest nadal ważne, pod warunkiem że nie umieszczono ich w kratce przeznaczonej na oddanie głosu.