W odniesieniu do mężczyzny, który był agresywny wobec swojej partnerki, policjanci z Komendy w Starych Babicach zdecydowali się po raz kolejny użyć swoich praw wynikających z ustawy antyprzemocowej. Przyjęli natychmiastowy postanowienie o opuszczeniu jego domu oraz ograniczenie dostępu do mieszkania i bezpośredniego otoczenia na okres 14 dni.

Po otrzymaniu zgłoszenia o domowej interwencji, gdzie istniały podejrzenia o przemoc wobec partnerki, oficerowie dyżurni Komendy w Starych Babicach skontaktowali się z poszkodowaną. Po szczegółowej analizie sytuacji domowej, stwierdzili, że konieczne jest nałożenie na mężczyznę natychmiastowego nakazu opuszczenia wspólnie zamieszkanej nieruchomości oraz zakaz zbliżania się do niej i jej otoczenia na najbliższe dwa tygodnie.

Zgodnie z przepisami ustawy, która weszła w życie 30 listopada 2020 roku, funkcjonariusze policji mają prawo wydawać nakazy natychmiastowego opuszczenia mieszkania lub jego bezpośredniego otoczenia, a także zakazy zbliżania się do nich. Takie restrykcje mogą być nałożone jednocześnie i są ważne od momentu ich wydania.

Policjant ma prawo wydać taki nakaz lub zakaz podczas interwencji domowej, a także po otrzymaniu informacji o przemocy w rodzinie. Informacje te mogą pochodzić m.in. od osoby dotkniętej przemocą domową, kuratora sądowego lub pracownika socjalnego, którzy wykonują swoje ustawowe obowiązki.

Osoba, która otrzyma nakaz lub zakaz ma prawo zabrać ze sobą tylko osobiste przedmioty, rzeczy potrzebne do pracy oraz zwierzęta domowe, które są jej własnością. Ma również jednorazową możliwość zabrania z mieszkania innych swoich rzeczy w późniejszym czasie, ale tylko w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą domową. Ponadto ma prawo złożyć zażalenie do sądu rejonowego o miejsce położenia wspólnego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Dodatkowo, osoba ta musi wskazać policji miejsce swojego pobytu oraz numer telefonu – jeśli to możliwe oraz informować o każdej zmianie w tych danych.

Policjanci muszą sprawdzić co najmniej trzy razy, czy nałożone restrykcje są przestrzegane. Nakaz lub zakaz tracą ważność po 14 dniach od ich wydania, chyba że w tym czasie sąd zdecyduje o udzieleniu zabezpieczenia w sprawach dotyczących wymuszenia opuszczenia mieszkania lub jego bezpośredniego otoczenia przez osobę stosującą przemoc domową. Restrykcje tracą również ważność, jeśli osoba stosująca przemoc domową zostanie aresztowana za podejrzenie popełnienia przestępstwa i zostanie wobec niej zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu lub nakazu okresowego opuszczenia wspólnie zamieszkanej nieruchomości.