Sprawy utrzymania czystości w stolicy Polski są codziennie monitorowane i kontrolowane przez patrole Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM) oraz Straży Miejskiej. Od początku tego roku, zarejestrowali już 21 tysięcy interwencji, które miały na celu usunięcie nielegalnie porzuconych odpadów oraz naprawę uszkodzonych elementów infrastruktury miejskiej.

Robert Szymański, p.o. dyrektora ZOM, akcentuje, że aby utrzymać czystość na odpowiednim poziomie w mieście liczącym dwa miliony mieszkańców i o powierzchni przekraczającej 500 kilometrów kwadratowych, konieczne są systematyczne działania i ciągły monitoring stanu porządku. Współpraca ze Strażą Miejską Warszawa jest tutaj kluczowa do zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu życia mieszkańców oraz utrzymania estetyki przestrzeni publicznej.

Najwięcej, bo aż 36 procent interwencji patrolów wiązało się z nielegalnym zaśmiecaniem terenów publicznych. Chodzi tu głównie o dzikie wysypiska, porzucone meble, odpady budowlane i zużyte opony. Kolejne 22 procent interwencji dotyczyło poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – naprawy uszkodzonych ławek, wiat, nieczytelnych znaków drogowych czy zapadniętych studzienek. Zdarzały się także zgłoszenia dotyczące zniszczeń spowodowanych przez wandali, takich jak pomazane kosze, przystanki autobusowe czy ekrany akustyczne.

Podczas interwencji kontrolerzy wyznaczają zarządcę odpowiedniego terenu i zobowiązują go do usunięcia problemu. Po pewnym czasie sprawdzają, czy zarządca podjął odpowiednie działania. W przypadku braku reakcji, Straż Miejska ma prawo nałożyć mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Rola mieszkańców w utrzymaniu czystości jest również istotna. Mogą oni sami zgłaszać problemy do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, które następnie kieruje informacje do odpowiednich zarządców terenów.

Zarząd Oczyszczania Miasta od lat rozwija system utrzymania porządku w mieście, który obejmuje regularne sprzątanie ulic, chodników i przystanków, opróżnianie koszy na śmieci, a także reagowanie na nagłe zdarzenia i kontrolę przestrzeni miejskiej. Wszystko to przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu czystości w Warszawie, co jest doceniane nie tylko przez mieszkańców, ale i turystów. Z ostatniego Barometru Warszawskiego wynika, że aż 97 procent mieszkańców uważa czystość za ważną lub bardzo ważną, a 84 procent z nich ocenia ją jako dobrą lub bardzo dobrą.