Zarząd miasta stołecznego Warszawa podjął decyzję o zainicjowaniu procesu odwoływania Moniki Strzępki z roli dyrektorki Teatru Dramatycznego. Powyższa decyzja wiąże się z narastającym kryzysem oraz niezaspokojeniem warunków określonych w zawartej umowie.

Monika Strzępka, jako dyrektor Teatru Dramatycznego, nie spełniła zapisów kontraktu określającego zarówno warunki finansowe, jak i organizacyjne funkcjonowania placówki kulturalnej. Ponadto, nie dotrzymała również założeń programu działania teatru. Dlatego urząd m.st. Warszawy podjął działania mające na celu jej odwołanie. Decyzja ta jest zgodna z paragrafem 15, punktem 6 Ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Aby przeprowadzić powyższe działania, Urząd m.st. Warszawy wystosował prośbę o opinię do kilku istotnych instytucji. Są to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Związek Artystów Scen Polskich, Związek Zawodowy Aktorów Polskich i Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów. Wnioski o opinię zostały również wysłane do związków zawodowych funkcjonujących w Teatrze Dramatycznym.

Aktualnie, w Teatrze Dramatycznym przeprowadzana jest kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy. Natomiast kontrola miejska rozpocznie swoje działania na początku przyszłego roku, dokładniej stycznia 2024.