Rozpoczynają się prace nad nową wizją dla polskiej stolicy na najbliższe dwie dekady, zwaną Strategią Rozwoju Warszawy 2040+ oraz Planem Ogólnym. Te kluczowe dokumenty będą określać ścieżkę, jaką powinna podążać metropolia w ciągu następnych 20 lat.

Potrzeba stworzenia nowych dokumentów rozwojowych wynika z przepisów ustawowych, które wprowadzono w roku 2023. Strategia rozwoju gminy będzie teraz definiować politykę przestrzenną i ogólną Warszawy. Plan Ogólny oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z jej postanowieniami – wyjaśnia Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

Za uruchomienie prac nad strategią i planem ogólnym odpowiada Rada miasta stołecznego Warszawy, która musi podjąć odpowiednie uchwały. Nowe dokumenty zastąpią obecnie obowiązującą Strategię #Warszawa2030 oraz Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Prace nad nimi muszą zakończyć się przed końcem roku 2025, kiedy to dotychczasowe studium przestanie obowiązywać.

Prace nad opracowaniem nowych dokumentów stanowią ogromne wyzwanie, zwłaszcza dla dużych miast – zgadzają się Paulina Nowicka-Karpińska, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju oraz Bartosz Rozbiewski, p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Mimo skomplikowanych procedur i ograniczeń czasowych, zespół specjalistów z doświadczeniem w przygotowywaniu różnych dokumentów programowych i planistycznych będzie dążył do przeprowadzenia procesu w sposób płynny, inspirujący i otwarty.

Poza uwzględnieniem postanowień dokumentów nadrzędnych, takich jak strategia rozwoju województwa mazowieckiego czy różne ustawy i rozporządzenia, urzędnicy miejscy będą się również opierać na danych Urzędu Miasta, statystyce publicznej oraz specjalistycznych opracowaniach. Szczególnie ważne jest dla nich także zdanie mieszkańców, które poznają m.in. za pomocą badań Barometru Warszawskiego czy różnych konsultacji społecznych – mówi wiceprezydentka Renata Kaznowska.

Aktualizacja strategii miasta jest konieczna. Obecnie obowiązującą strategię #Warszawa2030 przyjęto w 2018 roku. Niezależna ocena aktualności jej zapisów, zwana ewaluacją, jest szczególnie istotna w kontekście zmian wywołanych przez pandemię i wojnę na Ukrainie.

10 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, podczas którego planiści i stratedzy miejscy omówili konsekwencje nowych przepisów i plany prac nad dokumentami. Decyzja o rozpoczęciu prac nad strategią i planem ogólnym zostanie podjęta przez Radę m.st. Warszawy 4 lipca.

Przed podjęciem decyzji o sporządzeniu planu ogólnego i strategii, odbywa się cykl otwartych posiedzeń Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy. Jest to ważne z uwagi na złożoność dokumentów planistycznych oraz chęć usłyszenia opinii mieszkańców – tłumaczy Ewa Janczar, przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy.

Po okresie wakacyjnym, we wrześniu, planowane jest spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych pracami nad strategią i planem ogólnym. Od tego momentu będzie można wypełniać ankietę dotyczącą priorytetów rozwojowych Warszawy oraz składać formalne wnioski do planu ogólnego, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Za przygotowanie strategii i planu ogólnego odpowiedzialne będą dwa współpracujące ze sobą biura – Strategii i Analiz oraz Architektury i Planowania Przestrzennego. Mimo że są to dwa oddzielne dokumenty, dla miasta stanowią one jeden proces przygotowania kompleksowej polityki rozwoju Warszawy.